Upadłość konsumencka to procedura przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Umożliwia ona uzyskanie umorzenia bądź rozłożenia na raty swoich długów w ustalonym wcześniej planie spłaty. W tym artykule przedstawię kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką oraz jak przebiega cały proces.

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Aby skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji należy spełnić pewne warunki. Po pierwsze, trzeba zaliczać się do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Po drugie, w ślad za art. 10 i 11 Pr. Up., upadłość ogłasza się w stosunku do osób, które stały się niewypłacalne – czyli utraciły zdolność do regulowania swoich zobowiązań. Stan ten musi utrzymywać się przez co najmniej trzy miesiące.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Składa się on z kilku etapów. Pierwszym z nich jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do Sądu właściwy dla miejsca zamieszkania. Musi on zawierać m.in. spis wszystkich wierzycieli, długów, spis majątku oraz historię zadłużenia wraz z uzasadnieniem.

Drugi krok to rozpatrzenie wniosku przez Sąd. Sąd może przyjąć wniosek lub go odrzucić, jeśli stwierdzi, że dłużnik nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości. Sąd może przyjąć wniosek albo odrzucić, jeśli uzna, że dłużnik nie spełnia warunków do ogłoszenia upadłości. Jeśli Sąd przyjmie wniosek, ogłasza upadłość dłużnika i wyznacza Syndyka – osobę odpowiedzialną za nadzór nad majątkiem i wszelkimi pozasądowymi etapami. W momencie ogłoszenia upadłości dłużnik traci możliwość dysponowania swoim majątkiem, wszystkim będzie rozporządzać syndyk masy upadłości.

Po likwidacji majątku, jeśli takowy istnieje, Syndyk przystępuje do sporządzenia projektu planu spłaty, który określa wysokość i częstotliwość rat które dłużnik ma spłacać wierzycielom przez okres co najmniej 1 roku – w zależności od wysokości raty. Plan spłaty musi  uwzględniać minimalne środki na utrzymanie dłużnika i jego rodziny oraz możliwości zarobkowe dłużnika.

Kolejny krok to realizacja planu spłaty przez upadłego. Jest on zobligowany do regularnego płacenia ustalonej raty w ramach zasądzonego planu spłaty, a także do informowania o sytuacji majątkowej i zmianach majątku.

Po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu pozostałych zobowiązań, niewykonanych w wyniku realizowania planu spłaty.

Oto jak kształtują się zalety upadłości konsumenckiej:

– możliwość umorzenia lub rozłożenia na raty części lub całości długów

– ochrona przed egzekucją komorniczą i nękaniem przez wierzycieli

– szansa na poprawę sytuacji finansowej i życiowej

– poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego

Newer Post