OBSŁUGA PRAWNA WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM GEITN NOBLE BANK S.A.

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe przeprowadzenie przez procedurę upadłościową.   Reprezentujemy wierzycieli na każdym etapie postępowania, począwszy od zgłoszenia wierzytelności, aż do zakończenia postępowania, doprowadzając do maksymalnego zaspokojenia wierzytelności. Oferujemy: Interesy naszych mocodawców są dla nas najważniejsze. Nasz zespół przeprowadził setki postępowań upadłościowych. Zadzwoń lub napisz numer telefonu Marcin Pucek: 502 375 544 adres e-mail: syndyk@syndyk-pucek.pl
Read more

Jak uniknąć wiecznej kary umownej?

Kara umowna to świadczenie pieniężne, które zobowiązany do zapłaty ma zapłacić wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niezachowania przez dłużnika należytej staranności. Kara umowna ma na celu zabezpieczenie interesu wierzyciela i zmuszenie dłużnika do prawidłowego wykonania umowy – nie stanowi zaspokojenia samego interesu i nie powinna być wykorzystywana jako wieczne źródło […]
Read more