Jak uniknąć wiecznej kary umownej?

Kara umowna to świadczenie pieniężne, które zobowiązany do zapłaty ma zapłacić wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z niezachowania przez dłużnika należytej staranności. Kara umowna ma na celu zabezpieczenie interesu wierzyciela i zmuszenie dłużnika do prawidłowego wykonania umowy – nie stanowi zaspokojenia samego interesu i nie powinna być wykorzystywana jako wieczne źródło […]
Read more